Biebpanel: Toekomst van de Bibliotheek

Het derde onderzoek van 2016 gaat over het beeld dat BiebPanelleden hebben van de toekomst van de bibliotheek. Er is aandacht voor:

 • het toekomstbeeld van de bibliotheek over 10 jaar
 • relevantie van de bibliotheek over 10 jaar
 • bibliotheekconcepten van de toekomst; welke spreken leden het meest aan
 • participatie van leden in de bibliotheek in de toekomst

Van de resultaten is een infographic gemaakt.

De resultaten van BiebPanel Idea

 • 253 panelleden van Bibliotheek Idea vulden de vragenlijst in; het responspercentage komt hiermee op 50%.
 • Voor leden van BiebPanel Idea hebben boeken ook over 10 jaar nog steeds een centrale rol in de bibliotheek. Men heeft het dan vooral over fysieke boeken, maar ook over (een ruim en actueel aanbod van) e-books.
 • Leden geven aan in de toekomst vooral belangstelling te hebben voor het lenen van boeken, leestips en kranten en tijdschriften.
 • Ten opzichte van het totale BiebPanel is er binnen Idea minder belangstelling voor het raadplegen van digitale bronnen en sociale contacten.
 • Het bieden van (ondersteuning op het gebied van) digitale diensten zijn voor een deel van de leden essentieel om in de toekomst gebruik te blijven maken van de bibliotheek.
 • Daarnaast noemt men het bezorgen van boeken (eventueel tegen betaling), het 24/7 inleveren van boeken en ruimere openingstijden.
 • Er blijft interesse in activiteiten in cursussen. Daarnaast zien we belangstelling voor de maatschappelijke functie van de bibliotheek (hulp en advies op allerlei gebieden).
 • Bij een deel van de leden is interesse voor nieuwere diensten zoals nieuwe gadgets uitproberen, een repaircafé en uitleencentrum.
 • Meest aansprekend zijn nog steeds concepten die focussen op lezen & informatie en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zien we zeker interesse voor concepten waarbij het accent ligt op jeugd en onderwijs.  
 • Minder belangstelling dan in het totale BiebPanel is er voor ontmoeting & verblijf.
 • In de nieuwere bibliotheekconcepten als digitale communityvorming en wetenschap & techniek is ongeveer een derde geïnteresseerd.
 • Relatief veel leden van BiebPanel Idea (60%) geven aan dat zij (misschien) wel op één of andere manier actief willen zijn in de bibliotheek; hoogopgeleiden en jongere leden het meest.
 • Leden geven aan vooral actief te willen zijn op het gebied van workshops, voorlichting en lezingen op het expertisegebied (hobby- of werkgerelateerd). Verder ziet men zichzelf mogelijk actief in leesclubs en het bieden van ondersteuning in de vorm van vrijwilligerswerk.

Hoe nu verder?

In de notitie Visie Idea 2017-2020 “Door meedoen samen verder komen”, heeft Idea de contouren geschetst voor haar strategie in de beleidsperiode 2017-2020.

Idea wil van betekenis zijn voor nog meer mensen en meer mensen zelfredzamer, vaardiger, creatiever en betrokkener maken. Daarbij staat onze functie: bevordering van lezen, taal en digitale vaardigheden en zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van cultuur en cultuureducatie nog steeds centraal.

We gaan slim consolideren door het heroverwegen van diensten en de uitleenfunctie goedkoper te maken. Daarnaast gaan we ambitieus innoveren en nieuwe culturele activiteiten (waardeproposities) ontwikkelen waarmee we meer toegevoegde waarde leveren en meer inkomsten binnenhalen. Daarbij werken we vraaggericht en halen we de vraag op bij klanten, partners en gemeenten en dit kan leiden tot maatwerk. Soms zijn we faciliterend dan weer programmerend afhankelijk van de behoeften in de verschillende gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist.

Het onderzoek van BiebPanel biedt inzicht in de verwachtingen en ideeën van leden over de bibliotheek van de toekomst. Ondanks het feit dat het een abstract onderwerp is, constateren wij het volgende:

 • Onze leden staan open voor nieuwe diensten en ideeën.
 • De interesse in concepten waarbij het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en jeugd en onderwijs biedt aanknopingspunten voor Idea.
 • In het kader van actief burgerschap c.q. het versterken van de sociale cohesie is het wenselijk om een inventarisatie te maken naar de mogelijkheden voor een actieve bijdrage van leden binnen Idea.

Idea neemt de input vanuit BiebPanel Idea graag mee in de ontwikkeling van haar (toekomstige) waardeproposities.

 

Biebpanel Infographic 2016 03 IDEA