Algemene voorwaarden 2020-2021 Bibliotheek Idea

Artikel 1 Inschrijven
1. U kunt zich inschrijven voor één of meer cursussen, leesgroepen of (meerdaagse) activiteiten door:
• het insturen van het inschrijfformulier uit de cursusbrochure met daarbij ondertekening en invulling van de eenmalige incassomachtiging;
• in te schrijven via het inschrijfformulier op de website van de afzonderlijke cursussen
• het afgeven aan de balie van het inschrijfformulier en incassomachtiging, tijdens openingstijden van Bibliotheek Idea.
2. Bij het inschrijven voor een cursus gaat u akkoord met de opslag en gebruik van alle op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens door Idea.

Artikel 2 Betaling
1. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld en/of het geld voor de activiteit;
2. Betaling vindt plaats door het invullen van de eenmalige incassomachtiging.
3. Idea incasseert afhankelijk van de startdatum van de cursus of activiteit.

Artikel 3 Bevestiging
1. Binnen twee weken na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een bevestiging.
2. U ontvangt uitsluitend nog bericht indien de cursus of activiteit vanwege te weinig aanmeldingen niet doorgaat of wordt samengevoegd met een andere cursusgroep of activiteit.

Artikel 4 Restitutie en annulering
1. Cursussen en activiteiten gaan door wanneer een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum niet bereikt dan heeft Idea het recht te annuleren.
2. Wilt u uw deelname aan een cursus of activiteit annuleren, dan kan dat tot maximaal 1 maand voor aanvang van de cursus of activiteit. Daarna dient het volledige cursusgeld te worden betaald.
3. Uitval van lessen door omstandigheden van de cursist zelf (ziekte, vakantie, bijzondere omstandigheden) geeft geen recht op korting of teruggave van lesgelden.
4. Idea verplicht zich niet om lessen in te halen die uitvallen door calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, een epidemie, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk bij calamiteiten. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan RegioCultuurCentrum Idea kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, epidemieën, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur. RegioCultuurCentrum Idea is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 5 Foto’s en films
1. Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto’s of films gemaakt worden door een fotograaf van Idea. Deze foto's worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een folder, flyer, poster en website. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de cursusadministratie.

Artikel 6 Wijzigingen in programma
1. Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd, prijs en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd in de cursusbrochure of op onze website;
2. Idea behoudt zich het recht voor om een cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma staat vermeld;
3. Idea organiseert de cursussen, lezingen en workshops zo goed mogelijk. Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een enquêteformulier in te vullen waarin u uw opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden;
4. Heeft u eventueel een klacht over de organisatie of over de gang van zaken tijdens de cursus, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk bij Idea bij kenbaar maken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Idea is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.