Algemene voorwaarden

Klik hier voor de tarieven en leenvoorwaarden van Bibliotheek Idea.
Klik hier voor de privacyverklaring van Idea. 

Begrippen
• bibliotheek: de 6 vestigingen: Bilthoven, Bunnik, Maartensdijk, Soest, Soesterberg en Zeist
• directie: de directie van RegioCultuurCentrum Idea
• geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument
• leidinggevende: de vestigingsmanager die belast is met de dagelijkse leiding van de bibliotheek
• lener: degene die als gebruiker (m/v) bij de bibliotheek staat ingeschreven
• media: overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, cd's, dvd's, software e.d.
• wettelijke vertegenwoordiger: vader, moeder, voogd e.d.

Artikel 1 Inschrijving
1. Iedereen kan als lener bij een vestiging van de bibliotheek worden ingeschreven.
2. Inschrijving van een persoon jonger dan 14 jaar wordt gedaan door een wettelijke vertegenwoordiger.
3. Inschrijving van personen vanaf 14 jaar geschiedt uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, of op de wijze zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Zij worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
4. De algemene voorwaarden staan op de website.

Artikel 2 Lenerpas
1. Bij inschrijving ontvangt elke lener een zogenoemde lenerpas. De pas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de bibliotheek, de lener is slechts houder van de pas. De eindverantwoordelijkheid van de pas voor de volglener die bij het Plusabonnement verstrekt wordt, ligt bij de hoofdpashouder.
2. De lener is verplicht alle media die hij leent te laten registreren.
3. De lenerpas kan gebruikt worden in alle vestigingen in de provincie Utrecht.
4. Uitlening zonder pas is niet mogelijk.
5. De lenerpas is gratis voor personen tot 18 jaar. Personen vanaf 18 jaar betalen een jaarlijkse bijdrage.

Artikel 3 Verlenging van de geldigheidsduur van de lenerpas
1. Iedere lener vanaf 18 jaar, die niet bij inschrijving een machtiging tot automatisch incasso heeft getekend, ontvangt 6 weken voor de vervaldatum van de lenerpas een digitale factuur indien mailadres bekend is, anders via een papieren factuur met een acceptgiro en een machtigingskaart. Bij keuze voor automatische incasso geldt een korting.
2. Na ontvangst van de betaling wordt de geldigheidsduur van de lenerpas automatisch met een jaar verlengd. De lener ontvangt geen nieuwe pas.
3. De lenerpas voor leners jonger dan 18 jaar blijft geldig tot de dag waarop zij 18 worden.
4. Na het eerste jaar kan een abonnement tussentijds gewijzigd worden naar een duurder of goedkoper abonnement. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij de ledenadministratie via .

Artikel 4 Vermissing of beschadiging van de lenerpas
1. Bij vermissing van de lenerpas dient de bibliotheek onmiddellijk in kennis gesteld te worden.
2. De lener is aansprakelijk voor alle financiële gevolgen van gebruik door derden, en gebruik van de volgpashouder bij een Plusabonnement.
3. Deze aansprakelijkheid geldt voor alle transacties die met behulp van de lenerpas worden verricht vóór het tijdstip waarop de vermissing is gemeld bij de bibliotheek.
4. Bij verlies of beschadiging kan tegen betaling een duplicaat worden verkregen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 5 Adreswijziging
1. Een adreswijziging en wijziging van het e-mailadres dient de lener zo tijdig mogelijk mondeling of schriftelijk aan de bibliotheek door te geven onder vermelding van naam, lenernummer en het oude en nieuwe adres en e-mailadres of zelf digitaal wijzigen via www.ideacultuur.nl.
2. Eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Artikel 6 Beëindiging/overschrijving van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging (schriftelijk of per e-mail) of bij overlijden.
1a. Een Plusabonnement kan alleen opgezegd worden door de hoofdpaslener
2. Is een lener langer dan een jaar lid, dan kan het abonnement om wat voor reden dan ook gedurende het hele jaar opgezegd worden. De lener krijgt dan het bedrag voor de resterende maanden terug, met aftrek van administratiekosten.
3. De pas blokkeert als er 30 dagen lang een te betalen bedrag open staat op de pas of als het te betalen bedrag hoger is dan € 10,-. Zodra dit bedrag is betaald kan de pas weer gebruikt worden voor onze diensten.
4. Beëindiging van het lidmaatschap vindt ook plaats bij voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de kant van de bibliotheek (zie artikel 15).

Artikel 7 Contributietarieven en leengelden
1. De directie stelt jaarlijks de contributiegelden en leengelden vast.
2. Wijzigingen van de tarieven worden tenminste 2 maanden voor de datum van inwerkingtreding in de bibliotheek bekend gemaakt.
3. Contributie dient te allen tijde betaald te worden. Indien men enige tijd geen gebruik gemaakt heeft van de bibliotheek, levert die nimmer een reden op tot vrijstelling van de betaling van de contributie over de betreffende periode.
4. Idea verplicht zich niet om abonnementsgelden te restitueren doordat er geen gebruik gemaakt kan worden van onze diensten door calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, een epidemie, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan RegioCultuurCentrum Idea kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand overstroming storm, explosies, epidemieën, natuurrampen, oorlog overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur. RegioCultuurCentrum Idea is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.



Artikel 8 Aantal te lenen media
De directie stelt vast hoeveel media men per lenerpas gelijktijdig kan lenen.

Artikel 9 Uitleentermijn en verlenging
1. De directie stelt de uitleentermijn vast.
2. Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk aan de balie of via de website. De nieuwe termijn gaat in op de dag dat het verzoek tot verlenging de bibliotheek bereikt. Uitzonderingen: zie lid 3 van dit artikel.
3. Verlenging is niet mogelijk wanneer er een reservering rust op de betreffende media.
4. De uitleentermijn kan maximaal twee maal verlengd worden.
5. Een verlenging staat gelijk aan een uitlening.
6. Bij overschrijding van de toegestane uitleentermijn en te late verlenging wordt te laat-geld per medium per dag in rekening gebracht bij alle abonnementen, met uitzondering van het Plusabonnement, zie ook lid 8 van artikel 11 en voor het Plusabonnement zie ook lid 6 en 7 van artikel 11.

Artikel 10 Reserveringen
1. Uitgeleende media van de eigen regiobibliotheek kunnen kosteloos gereserveerd worden, alleen klein-abonnementhouders betalen hiervoor administratiekosten. Ook media uit de collectie van andere bibliotheken kunnen worden aangevraagd, tegen betaling van administratiekosten.
2. De lener ontvangt bericht zodra de media beschikbaar zijn. Ophalen is mogelijk binnen 10 dagen.
3. Tot de ophaaltermijn van 10 dagen is verstreken, is het mogelijk reserveringen kosteloos te annuleren. Daarna wordt per reservering € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht.
4. Restitutie van de in lid 1 genoemde administratiekosten is niet mogelijk.

Artikel 11 Gebruik van de media
1. De lener dient de media met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken.
2. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.
3. Voordat de lener de media leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. Eventuele beschadigingen en/of vlekken moeten gemeld worden voordat men gaat lenen.
4. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging of verontreiniging van de geleende media.
5. Indien het geleende medium vervangen moet worden wegens ernstige beschadiging of zoekraken, wordt de nieuwwaarde aan de lener in rekening gebracht.
6. Als een Plusabonnee na 10 weken lenen het materiaal niet terugbrengt, ontvangt hij een attentiebericht
7. Indien de lener of de volglener van het Plusabonnement na 12 weken het materiaal niet teruggebracht heeft, wordt het materiaal in rekening gebracht en blokkeert de pas.
8. Ingeval de lener in gebreke blijft betreffende de betaling van de in lid 4 en 5 genoemde kosten, wordt de lener verdere uitlening geweigerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld, uiteraard op kosten van de lener. Hetzelfde geldt voor de betaling van kosten genoemd in lid 1 van artikel 10.
9. Het Plusabonnement is geldig binnen alle vestigingen van Bibliotheek Idea, in de overige bibliotheken in de provincie Utrecht gelden de voorwaarden van de bibliotheek waar geleend wordt.


Artikel 12 Aansprakelijkheid bibliotheek De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de uitlening en het gebruik van media. Het lenen hiervan is geheel voor eigen risico. De bibliotheek is onder geen enkele voorwaarde gehouden tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 13 Kopiëren van media
1. Het is verboden kopieën te maken van de media uit het bezit van de bibliotheek. U overtreedt daarmee de Auteurswet en kunt daarvoor worden vervolgd.
2. Soms is het toegestaan van geschriften enkele exemplaren voor eigen studie of gebruik te kopiëren. Deze mogen niet worden afgestaan aan derden. Het betreft kopieën van:
• geschriften waarvan de auteur langer dan 50 jaar geleden is gestorven
• geschriften van overheidsinstellingen
• geschriften waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er geen nieuwe exemplaren meer in de handel verkrijgbaar zijn
• korte artikelen, berichten en dergelijke in kranten en tijdschriften
• kleine gedeelten van alle overige geschriften

Artikel 14 Huisregels
Om uw verblijf in de bibliotheek zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij de volgende regels:
• U mag uw tas meenemen in de bibliotheek. De medewerkers van de bibliotheek en/of de beveiligingsbeambten zijn gerechtigd de inhoud van uw tas te controleren.
• RegioCultuurCentrum Idea is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
• We vragen u het bellen met uw mobiele telefoon tot een minimum te beperken en houd daarbij alstublieft rekening met de mensen om u heen.
• Gelezen kranten of tijdschriften graag weer terugleggen op de juiste plek.
• Meegebrachte etenswaren en drinken mogen niet in de bibliotheek genuttigd worden behalve in het aanwezige leescafé/plein/zaal.
• Alle vestigingen van RegioCultuurCentrum Idea zijn rookvrije gebouwen.
• Dieren worden niet toegelaten, maar hulphonden zijn wel toegestaan.
• Het gebruik van rollerskates, skateboards etc. is niet toegestaan.
• Het aanbieden of verkopen van propaganda of andersoortige materialen is niet toegestaan.
• Voor affiches of folders geldt een aangescherpt folderbeleid: alleen wat van cultureel belang is in de zin van aankondigingen van tentoonstellingen, muziek- , theater-, en filmactiviteiten, komt in aanmerking. Het is altijd aan het personeel om te beslissen over het al dan niet ter beschikking stellen van folders aan onze bezoekers.
• Het is verboden hinder, gevaar, vervuiling, beschadiging of overlast te veroorzaken.
Medewerkers en/of beveiligingsbeambten zullen u hierop aanspreken. Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd
• Medewerkers en/of beveiligingsbeambten zijn gerechtigd u de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Van diefstal en/of ander gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doen wij altijd aangifte bij de politie.

Artikel 15
De vestigingsmanager is bevoegd bij niet nakomen van de uitleenvoorwaarden degene die in gebreke blijft uit te sluiten van het gebruik van de bibliotheek. De leidinggevende is bevoegd ter plekke een beslissing te nemen.

Artikel 16
Voor wensen en klachten kan men gebruik maken van een klachtenformulier, in te vullen via de website. Heeft dit onvoldoende resultaat, dan kan men zich schriftelijk wenden tot de directie van de bibliotheek.

Artikel 17
Bij onduidelijkheden of interpretatieproblemen met betrekking tot deze algemene voorwaarden beslist de directie.

Artikel 18
Voor de kunstuitleen en het kunstencentrum geldt een apart reglement.

Artikel 19
Met deze algemene voorwaarden wordt de lener of diens wettelijke vertegenwoordiger geacht bekend te zijn. Bij inschrijving verklaart de lener zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 20
Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 juli 2020. Hiermee vervallen alle aanspraken op vorige reglementen.

Wijzigingen voorbehouden