Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bibliotheek

Begrippen

 • bibliotheek: de bibliotheek van Stichting KunstenHuis Idea waaronder vallen de 6 vestigingen: Bilthoven, Bunnik, Maartensdijk, Soest, Soesterberg en Zeist
 • directie: het bestuur van Stichting KunstenHuis Idea
 • geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument
 • leidinggevende: de manager die belast is met de dagelijkse leiding van de bibliotheek
 • lener: degene die als gebruiker bij de bibliotheek staat ingeschreven
 • media: overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, cd's, dvd's, software e.d.
 • wettelijke vertegenwoordiger: vader, moeder, voogd e.d.

Artikel 1         Inschrijven

1.1       Iedereen kan als lener bij een vestiging van de bibliotheek worden ingeschreven.
1.2       Inschrijving van een persoon jonger dan 14 jaar wordt gedaan door een wettelijke vertegenwoordiger.
1.3       Inschrijving van personen vanaf 14 jaar geschiedt uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, of op de wijze zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Personen vanaf 14 jaar worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers
1.4       De algemene voorwaarden staan op de website van de bibliotheek. Bij inschrijving wordt indien gewenst de algemene voorwaarden verstrekt.

Artikel 2         Lenerspas
2.1       Bij inschrijving ontvangt elke lener een zogenoemde lenerspas. De pas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de bibliotheek, de lener is slechts houder van de pas. De eindverantwoordelijkheid van de pas voor de volglener die bij het Plusabonnement verstrekt wordt, ligt bij de hoofdpashouder.
2.2       De lener is verplicht alle media van de bibliotheek die hij leent te laten registreren.
2.3       De lenerspas kan gebruikt worden in alle vestigingen in de provincie Utrecht.
2.4       Uitlening van media zonder pas is niet mogelijk.
2.5       De lenerspas is gratis voor personen tot 18 jaar. Personen vanaf 18 jaar betalen een jaarlijkse bijdrage.

Artikel 3         Verlenging van de geldigheidsduur van de lenerspas
3.1       Iedere lener vanaf 18 jaar, die niet bij inschrijving een machtiging tot automatisch incasso heeft getekend, ontvangt 6 weken voor de vervaldatum van de lenerspas een digitale factuur indien mailadres bekend is, anders via een papieren factuur.
3.2       Na ontvangst van de betaling wordt de geldigheidsduur van de lenerspas automatisch met een jaar verlengd. De lener ontvangt geen nieuwe pas. Na betaling bij klein- en standaardabonnement worden de strippen op de eerste dag van de looptijd aan het abonnement toegevoegd. Overgebleven strippen komen te vervallen.
3.3       De lenerspas voor leners jonger dan 18 jaar blijft geldig tot de dag waarop zij 18 worden.
3.4       Na het eerste jaar kan een abonnement tussentijds gewijzigd worden naar een duurder abonnement. Omzetten naar een goedkoper abonnement kan per vervaldatum. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij de ledenadministratie via .

Artikel 4         Vermissing of beschadiging van de lenerspas
4.1       Bij vermissing van de lenerspas dient de bibliotheek onmiddellijk in kennis gesteld te worden.
4.2       De lener is aansprakelijk voor alle financiële gevolgen van gebruik door derden, en gebruik van de volgpashouder bij een Plusabonnement.
4.3       Deze aansprakelijkheid geldt voor alle transacties die met behulp van de lenerspas worden verricht vóór het tijdstip waarop de vermissing is gemeld bij de bibliotheek.
4.4       Bij verlies of beschadiging kan tegen betaling een duplicaat worden verkregen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 5         Adreswijziging
5.1       Een adreswijziging en/of wijziging van het e-mailadres dient de lener zelf online aan te passen of te melden bij de klantenservice in de bibliotheek.
5.2       Eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Artikel 6         Beëindiging/overschrijving van het lidmaatschap
6.1       Het lidmaatschap eindigt door opzegging (online) of bij overlijden.
a) Een Plusabonnement kan alleen opgezegd worden door de hoofdpashouder
6.2       Is een lener langer dan een jaar lid, dan kan het abonnement om wat voor reden dan ook gedurende het hele jaar opgezegd worden. De lener krijgt dan het bedrag voor de resterende maanden terug, met aftrek van administratiekosten (€ 5,-). Opzeggen op grond van dit lid is alleen mogelijk als alle media zijn ingeleverd en alle kosten zijn voldaan.
6.3       De pas blokkeert als er 30 dagen lang een te betalen bedrag open staat op de pas of als het te betalen bedrag hoger is dan € 10,-. Zodra dit bedrag is betaald kan de pas weer gebruikt worden voor onze diensten.
6.4       Beëindiging van het lidmaatschap vindt ook plaats bij voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de kant van de bibliotheek (zie artikel 15).

 

Artikel 7         Abonnementen, contributietarieven en leengelden
7.1       De bibliotheek geeft diverse abonnementen uit.
7.2       De directie stelt jaarlijks de contributiegelden en leengelden vast.
7.3       De diverse abonnementsvormen, voorwaarden en tarieven staan in een aparte folder vermeld. Tevens staat dit vermeld op de website
7.4       Wijzigingen van de tarieven worden tenminste 2 maanden voor de datum van inwerkingtreding in de bibliotheek bekend gemaakt.
7.5       Contributie dient te allen tijde betaald te worden. Indien men enige tijd geen gebruik gemaakt heeft van de bibliotheek, levert die nimmer een reden op tot vrijstelling van de betaling van de contributie over de betreffende periode.
7.6       De bibliotheek verplicht zich niet om abonnementsgelden te restitueren doordat er geen gebruik gemaakt kan worden van onze diensten door calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, een epidemie, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan de bibliotheek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand overstroming storm, explosies, epidemieën, natuurrampen, oorlog overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur. de bibliotheek is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.
7.7       Na de inschrijving heeft de lener 14 dagen de tijd om je lidmaatschap te herroepen. Dat kan schriftelijk, online of telefonisch. Je krijgt het geld dat je hebt betaald voor je lidmaatschap terug en wij beëindigen je abonnement.

Artikel 8         Aantal te lenen media
De directie stelt vast hoeveel media men per lenerspas gelijktijdig kan lenen.

Artikel 9         Uitleentermijn en verlenging
9.1       De directie stelt de uitleentermijn vast.
9.2       De nieuwe termijn gaat in op de dag dat het verzoek tot verlenging de bibliotheek bereikt.
9.3       Verlenging is niet mogelijk wanneer er een reservering rust op de betreffende media.
9.4       De uitleentermijn kan maximaal twee maal verlengd worden.
9.5       Een verlenging staat gelijk aan een uitlening.
9.6       Bij overschrijding van de toegestane uitleentermijn en te late verlenging wordt te laat-geld per medium per dag in rekening gebracht bij alle abonnementen, met uitzondering van het Plusabonnement.
9.8.      De lener is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de geleende artikelen.


Artikel 10       Reserveringen
10.1     Uitgeleende media van de eigen bibliotheek kunnen kosteloos gereserveerd worden, alleen klein-abonnementhouders betalen hiervoor administratiekosten. Ook media uit de collectie van andere bibliotheken kunnen worden aangevraagd, tegen betaling van administratiekosten.
10.2     De lener ontvangt bericht zodra de media beschikbaar zijn. Ophalen is mogelijk binnen 10 dagen.
10.3     Tot de ophaaltermijn van 10 dagen is verstreken, is het mogelijk reserveringen kosteloos te annuleren. Daarna wordt per reservering € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht.
10.4     Restitutie van de in lid 1 genoemde administratiekosten is niet mogelijk.

Artikel 11       Gebruik van de media
11.1     De lener dient de media met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken.
11.2     Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.
11.3     Voordat de lener de media leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. Eventuele beschadigingen en/of vlekken moeten gemeld worden voordat men gaat lenen.
11.4     De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging of verontreiniging van de geleende media.
11.5     Indien het geleende medium vervangen moet worden wegens ernstige beschadiging of zoekraken, wordt de nieuwwaarde aan de lener in rekening gebracht.
11.6     Ingeval de lener in gebreke blijft betreffende de betaling van de in lid 4 en 5 genoemde kosten, wordt de lener verdere uitlening geweigerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld, uiteraard op kosten van de lener. Hetzelfde geldt voor de betaling van kosten genoemd in lid 1 van artikel 10.

Artikel 12       Aansprakelijkheid bibliotheek 
De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de uitlening en het gebruik van media. Het lenen hiervan is geheel voor eigen risico. De bibliotheek is onder geen enkele voorwaarde gehouden tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 13       Kopiëren van media
13.1     Het is verboden kopieën te maken van de media uit het bezit van de bibliotheek. U overtreedt daarmee de Auteurswet en kunt daarvoor worden vervolgd.
13.2     Soms is het toegestaan van geschriften enkele exemplaren voor eigen studie of gebruik te kopiëren. Deze mogen niet worden afgestaan aan derden. Het betreft kopieën van:

 • geschriften waarvan de auteur langer dan 50 jaar geleden is gestorven
 • geschriften van overheidsinstellingen
 • geschriften waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er geen nieuwe exemplaren meer in de handel verkrijgbaar zijn
 • korte artikelen, berichten en dergelijke in kranten en tijdschriften
 • kleine gedeelten van alle overige geschriften

Artikel 14
De leidinggevende is bevoegd bij niet nakomen van de uitleenvoorwaarden degene die in gebreke blijft uit te sluiten van het gebruik van de bibliotheek. De leidinggevende is bevoegd ter plekke een beslissing te nemen.

Artikel 15
Voor wensen en klachten kan men gebruik maken van een klachtenformulier, in te vullen via de website. Heeft dit onvoldoende resultaat, dan kan men zich schriftelijk wenden tot de directie van de bibliotheek.

Artikel 16
Bij onduidelijkheden of interpretatieproblemen met betrekking tot deze algemene voorwaarden beslist de directie.

Artikel 17
Met deze algemene voorwaarden wordt de lener of diens wettelijke vertegenwoordiger geacht bekend te zijn. Bij inschrijving verklaart de lener zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 18
Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 juli 2022. Hiermee vervallen alle aanspraken op vorige reglementen.

Wijzigingen voorbehouden